Bertrand Russell citat

Bertrand Russell citat Skepticizam, premda je logički savršen, psihološki je nemoguć i ima nečega lakoumnog neiskrenog u svakoj filozofiji koja teži njegovu prihvaćanju.