Svet bez ljubavi je…

Svet bez ljubavi je svet bez vrednosti.