Većina svađa pojačava…

Većina svađa pojačava nesporazum.