Medio tutisimus ibis

Medio tutisimus ibis – Sredinom je najbolje ići